Elementy jedności organizacyjnej

Hymn KSM

Hymnem dzisiejszego KSM jest pieśń „Hej do apelu stańmy wraz” śpiewana na melodię Roty. Wyraża jeden z celów naszej organizacji, jakim jest budowa „Polski Bogu miłej”, zachęca do pracy i nauki(„Ojczyzna wolna wzywa nas do pracy ręką, głową”), jednocześnie umieszcza całość naszej doczesnej działalności w perspektywie Bożej („sztandarem naszym będzie Krzyż”) wzywając do apostolstwa katolickiego przez uświęcenie siebie i środowiska. Przedwojenny KSMM miał jeszcze drugi hymn „My chcemy Boga”, który był hymnem wszystkich organizacji wchodzących w skład Akcji Katolickiej. Śpiewano wówczas „My chcemy Boga” na początku spotkań, zaś hymn „Hej do apelu” na koniec.

HYMN KSM

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg   2x

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg 2x

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja Orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg 2x

Godło i odznaka KSM

Godło Stowarzyszenia powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła.

 

  • Barwy. Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą.

  • Odznaka. Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem KSM-u.

 

Legitymacja

Legitymację członkowską otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczeni. Jest w niej zdjęcie, dane personalne, godło KSM, treść przyrzeczenia. Forma legitymacji jest zunifikowana w całym kraju. Posługiwanie się legitymacją razem z odznaką jest reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.

Sztandar

Sztandar jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny w asyście trzyosobowego pocztu sztandarowego. Jest obecny na ważnych uroczystościach kościelnych (np. procesja Bożego Ciała) i organizacyjnych (np. zjazdy, wybory Uroczystość Chrystusa Króla). Powinien go posiadać Zarząd Diecezjalny, oddziałom i kołom zaleca się to w miarę możliwości. Aczkolwiek nie określa się ściśle wyglądu sztandaru, to jednak nie może w nim zabraknąć wizerunku patrona naszej organizacji, godła i hasła.

Hasło i pozdrowienie organizacyjne

Pozdrowieniem naszej organizacji jest słowo „Gotów!”. Ma ono głęboką treść ideową. KSM-owicz jest gotów oddać wszystkie siły na służbę Bogu
i Ojczyźnie. Jest gotów do wysiłku i trudu dla osiągnięcia celu organizacji. Jest gotów do stałego rozwoju duchowego przez ciągłe dokształcanie religijne, Jest gotów ponieść upokorzenie i niewygodę byle nie zaprzeć się swoich ideałów, które uważa za najlepsze. Jest gotów do wysiłku fizycznego wstrzemięźliwości. Przez sumienną naukę stara się przygotować się do pracy dla dobra Ojczyzny w dorosłym życiu.

W oparciu o to słowo zbudowane jest nasze zawołanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów?” odzew „Gotów!”

 

Przyrzeczenie

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą,
aby móc całym żuciem służyć Bogu, Kościołowi i Polsce,
czynić dobrze innym ludziom, być dobrym członkiem
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Aczkolwiek nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. Dlatego niezbędna jest godna oprawa troska kierownictwa, by kandydaci podeszli do niego świadomie odpowiedzialnie. Tak potraktowane przyrzeczenie powinno być dotrzymane. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i Organizacji. Szanujący się oddział nie dopuści do przyrzeczenia kandydatów, co do których nie jest przekonany, że tego przyrzeczenia dotrzymają, a dotrzymają tylko ci, którzy ten cel znają i pragną realizować.